3 investeringsaktiver, du kan handle med online

-

Der findes et hav af investeringsmuligheder på nettet, og ofte kan det være svært at danne sig et overblik over hvilke type investeringer, du bør vælge. Ofte afhænger valget både af dit forventede afkast samt ikke mindst din risikoprofil, og hvad der kan være det rette investeringsaktiv for den ene investor, behøver derfor ikke at være det for den anden. I stedet for at råde dig til at vælge et bestemt investeringsaktiv, ser vi i denne artikel i stedet nærmere på tre forskellige investeringsaktiver, som du kan vælge imellem. Husk dog altid at have dit forventede afkast og din risikoprofil in mente, inden du vælger!

Aktier

Aktier er for mange et interessant investeringsaktiv, og det kan der være flere årsager til. En af dem er uden tvivl, at aktier historisk set har givet et godt afkast. Derudover er det også en fordel, at aktier er et investeringsaktiv, der er relativt simpelt at forstå. Når du køber en aktie, køber du en lille andel af en virksomhed – det kan de fleste forholde sig til. Sidst men ikke mindst er det også forholdsvist nemt at tilegne sig viden om aktier, da der er skrevet masser af litteratur om emnet.

Futures

Mens der er mange, der investerer i aktier, er der ikke nær så mange, der vælger at investere i futures. Og det er en skam – futures kan nemlig både være et godt supplement såvel som alternativ til aktier. Ved handel futures Danmark eller på en udenlandsk børs, indgås der en kontrakt mellem to parter om at foretage en handel på et fremtidigt tidspunkt til en på forhånd fastsat kurs – det kan f.eks. være, at du aftaler med en modpart, at du kan købe x antal tønder olie et halvt år fra nu til en allerede fastsat pris. Afhængigt af, hvordan kursen på olie udvikler sig, vil den ene part så tjene penge på denne futures handel, mens den modsatte vil tabe på det.

Kryptovaluta

Kryptovaluta er efterhånden et svært investeringsaktiv at overse, når vi taler om online investering. Her kan du investere i forskellige valutaer, der som anden valuta påvirkes af udbud og efterspørgsel. Hvis du vælger at investere i kryptovaluta, skal du dog fra start være opmærksom på, at der kan være tale om en meget risikabel investering; bl.a. fordi denne type valuta ikke er reguleret, og heller ej støttet af nationalbanker som øvrige valutaer er. Derfor kan kryptovaluta godt være en god investering – du skal blot have for øje, at den kan være risikabel.

Related Stories